Er arbeidsløshet og fattigdom "Skjebnebestemt"? 
  (scroll nedover så kommer du til Menneskerettighetene og Storebror ser deg))

Av Øivind Armand Halvorsen

  
Dette ble skrevet Påsken -93
Tilføyelser og redigering – mars 96
  
Til deg som nå drar på smilebåndet og tenker: Med hvilken autoritet er det HAN uttaler seg, vil jeg si: Du er en autoritær person som alltid følger etter andre.
Prøv å forlate denne tilvendte holdningen og si isteden til deg selv: Hvilke resultater har de som jeg betrakter som autoriteter greid å få til? Er du fornøyd med tingenes tilstand? Kanskje er det på tide at du begynner å stole på deg selv? Tenke selv?
La oss stoppe litt ved denne problemstillingen. De personene som du hittil har stolt på. 
Altså autoritetene, som Fru Bruntland, Fru Five, Hagen, Jageland eller hvem det måtte være du betrakter som autoriteter. 
Har de innfridd dine forventninger? 
Tror du på ramme alvor at de har noe mer å fare med enn deg? 
Kanskje tenker du at de er så mye mer "Intelligent" enn deg. At de har så gode eksamener ol. 
Da skal du huske på, at en av de som hadde topp eksamener var Vidkun Quisling.
(Da skulle vel alt være sakt om den saken)
Sannheten er vel heller at vi alle har den samme utrustningen ovenfor snippen. Forskjellene kommer frem når vi ser nærmere på hva den enkelte velger å bruke sine resurser til.

Politikerne er i dag ikke særlig populære mennesker. Det har de sørget for selv.
Nå er det selvfølgelig sånn at det finnes ærlige politikere selv om det syntes å være LANGT mellom dem. 
Hovedinntrykket er at de er mest opptatt av personlig karierre, egen økonomi, egne fordeler, og å manipulere folkemeningen i den retning som de TROR de selv er best tjent med.
Nå tenker kanskje du: Hva er sannhet? Det, er nok et spørsmål mange stiller seg i dag! 
Dette er jo også et spørsmål filosofene har tumlet med i årtusener. 
Men prøv følgende: Sannhet er VIRKELIGHETEN. 
Eller for å formulere det litt annerledes: Det eneste kriterium på sannhet er virkeligheten. 
Er det for eksempel sant  at vårt samfunn er satt i revers og fattigdom både materielt og "Åndelig" har blitt en realitet? 
Jeg tror du som jeg mener at slik er sannheten!

Politikernes "sannheter":
La oss se nærmere på politikernes "sannheter" som vi nå har hørt i en årrekke: Norge er helt avhengig av handel med andre land, derfor må vi gå inn for frihandel og medlemskap i EØS og EU. 
Er dette bare en påstand eller er det sant?
Den første delen av påstanden er sikkert sann. Vi er avhengig av å handle med andre land.
Svært mange andre land er også avhengige av å handle med oss. Fisk, olje, papir, aluminium, gass osv. og blir stadig mer avhengig denne handelen nettopp med oss! 
Dette er også en del av sannheten! Hvorfor nevnes aldri det?
Den siste delen av påstanden vil jeg sette et stort spørsmålstegn ved. 
Er det ikke nettopp frihandelen og utviklingen av en såkalt "Fri markeds økonomi" som har ført til den elendigheten som vi ser rundt oss i dag?
Vi har gått fra bevisst styring av økonomien til "Frihet" dvs. de som har kapital gjør som de vil. 
Politikernes ”Ideologiske” forsvar for denne utviklingen har hele tiden vært ”Det er i kundens interesse”
De har med andre ord overtatt Høyres gamle slagord og realisert dette: ”Enhver er sin egen lykkes smed”.

Årsaken til politiker forakten = Politikernes forakt for folket
I mange år har de styrt i retning EU medlemskap. (Først og fremst i de årene fru Brundtland har sittet som statsminister) 
Hvilke konsekvenser har det fått for økonomien vår?
Hele industrigrener har praktisk talt forsvunnet og det norske markedet har blitt oversvømmet av utenlandske varer. Eks. skotøy, tekstil, mek. industri. Mange andre er redusert til nesten ingenting. 
Eks. møbler, stål, verktøy m.m.
Du kan sikkert finne mange andre eksempler selv.
Denne nye "friheten" har ført til, noe alle kjenner til, at de utenlandske stor konsernene fritt kan kjøpe opp norske bedrifter som opererer i samme marked som dem selv. 
Det vanlige da er at de først sier at de vil utvikle bedriften i Norge. 
Etter en tid har de "Funnet ut" at på grunn av den sterke internasjonale konkurransen, ser de seg nødt til å konsentrere produksjonen andre steder (i utlandet) 
Dette er den "Klassiske" metoden store Konserner "alltid" har brukt i sin "evige" kamp for å dominere markedene.
Virkningen av slike nedleggelser blir alltid mye større enn de fleste er klar over. 
Store bedrifter har som regel underleverandører.
Om ikke annet så er de henvist til å bruke det lokale service nett, slik som rørleggere, elektrikere, bil verksteder, transport etc.
Videre får det store virkninger for den lokale handelsstand. 
Ikke minst er enhver nedleggelse av større bedrifter et hardt slag for den enkelte Kommune, som mister skatt og i tillegg blir påført en rekke utgifter. 
Det sier seg selv at nasjonen som nasjon også blir fattigere på denne måten.
Her har politikerne et annet slagord som blir brukt: "Det er i alles interesse at produksjonen legges dit hvor det er mest hensiktsmessig" 
Så legger de gjerne til at dette vil føre til lavere priser og er da således "I kundens interesse"
Videre, som nevnt. På tross av at folket IKKE har noe ønske om det og faktisk har sakt klart fra ved folkeavstemning, har kursen vært retning EU i mange år.
Praksisen er den samme som i totalitære samfunn hvor folkemeningen og folkets ønsker ikke spiller noen som helst slags rolle for "Lederne"
Denne retningen som politikerne har lagt, har ført til at spesielt større bedrifter systematisk har "Slanket" seg. Dvs. gjort hva de har kunnet for å stå så godt rustet som mulig når de utenlandske 
stor konsernene kan operere uhindret her i landet.
"Slankingen" har først og fremst bestått i å si opp ansatte og å "Spare".
Begge disse tiltakene får selvfølgelig samme samfunnsmessige konsekvenser som når utlendinger kjøper opp norske bedrifter og nedlegger dem.
Staten og Kommunene har, etter direktiv fra politikerne, anvendt nøyaktig samme BEDRIFTS- ØKONOMISKE prinsipper. Folk sies opp og det "Spares".
Bedriftsøkonomiske prinsipper anvendes altså på samfunnet med de kolossale konsekvenser dette får! HVORFOR?  
Svaret er enkelt. 
Selv om det er lønnstakerne som over skatteseddelen og i form av m.v. betaler de sosiale godene som trygder, sykehus, skoler, you name it, så er det noen som vil ha disse pengene! Disse burde heller inn på deres konto!
Måten å få dette til på er vel alle nå klar over. Milliardene ruller i strie strømmer FRA statskassen og rett inn i stor konsernenes kasser. 
Nettopp nå om dagen diskuteres det hvordan eiendomsretten til eksempelvis STATOIL og den fortjeneste som ligger der, også kan sluses inn på deres kontoer.
Videre vil de gjerne ha tak i Postsparebankens verdier.
Det vi faktisk er vitne til er at folket systematisk plyndres! Og løpet er ikke ferdig ennå!

Norge trenger styring
Du har sikkert hørt setningen: "Internasjonal økonomi har nå utviklet seg dit hen at det er umulig for det enkelte land å ha en egen økonomi" eller "Hvordan skal vi greie å unngå arbeidsløshet når ingen andre greier det"? eller "Kommando økonomien har spilt fallitt" (Slik som det foregikk i Gerhardsens tid) eller teknikken er nå så avansert når det gjelder å inngå avtaler, flytte penger osv. over lande grensene, det skjer i løpet av sekunder"
I det hele tatt blir det produsert en rekke slike setninger med kun ett formål for øye, nemlig å få folk til å godta (som om det var en naturlov at arbeidsløshet, fattigdom og alt som følger av det nå blir stadig mer utbredt) hva de gjør.
Dette er REN SVINDEL med ord! Hvorfor er det svindel?  
Fordi det selvfølgelig ikke er sant!
De kan i neste øyeblikk si følgende: Verdiene må skapes før det kan bli noe å fordele.
Men, hvordan kan nye eller større verdier skapes ved hjelp av den stikk motsatte handlemåten?
Nemlig å nedlegge bedrifter som skaper verdier, for så å hente de varene vedkommende bedrift produserte fra utlandet!
Ofte er det slik at når ting sees litt på avstand så er det lettere å forstå.
Du husker sikkert den gang import begrensningen på tekstiler ble opphevet. 
Hvorfor ble den opphevet? Fordi klær fra Singapore, Hong Kong eller hvor det måtte være, var billigere. 
Dette var selvfølgelig " i kundens interesse."  Men, det er jo ikke mye som tyder på at våre interesser er noe som opptar dem særlig sterkt. 
Hva var da hensikten?  
Billigere importerte klær gav lavere stigning på konsumprisindeksen. 
Det ble ikke nødvendig å betale så mye i kompensasjon for prisstigningen. Altså: noen tjente på det!
Kanskje var det de samme som nå tapper statskassa, vil overta Statoil etc.?
Ja, hva tror du?
For å komme bort fra at "noen" skal kunne herje med norsk økonomi som de vil, må vi igjen få styring 
på det hele. 
Vi må få tillitsmenn/kvinner som sier til seg selv: Min oppgave er å styre landet på vegne av det 
norske folk og i deres interesse!

La oss se nærmere på hva Samfunnsøkonomi egentlig er:
Det er to ting som peker seg ut som særlig viktige prinsipper: Det må være kjøpekraft tilstede i 
samfunnet hvis det skal være grunnlag for produksjon. 
Eller sakt med andre ord: Kan ikke folk kjøpe det som blir produsert, så stopper produksjonen opp av seg selv. 
Jeg er sikker på om du tar deg et minutt eller to og tenker over dette , så vil du være enig.
Det må være et visst forhold mellom produksjon av forbruksvarer (Lett industri) og produksjon av maskiner, råstoffer etc. (Tungindustri) 
Dette er et matematisk forhold som vi ikke behøver gå inn på her. Men, det er viktig at du forstår prinsippet. 
For at du på en enkel måte skal skjønne hva det dreier seg om, så kan vi jo gå tilbake og skape litt avstand igjen. 
Før, for noen år tilbake, da folk i Norge levde vesentlig av jordbruk, var det nødvendig med en, kanskje to smeder i bygda. Hans oppgave var å sko hester, lage ploger og annet utstyr som bøndene trengte.
Smedenes produksjon var nøye avpasset de behov bøndene hadde. 
Smeden måtte ha en inntekt som satte ham i stand til å fornye verktøy, Essa etc. etter hvert som det var nødvendig. 
Videre måtte han følge med "tida" som vi sier, dvs. følge med i utviklingen som fant sted innen hans yrke. 
Vi ser her tydelig samspillet mellom Smeden og Bøndene.
I moderne tid, hvor arbeidsdelingen har blitt uhyre mer utviklet enn den gang, er dette forholdet i prinsippet det samme. 
Det vi i dag kaller tungindustrien (Produksjon av maskiner etc.) er egentlig samme funksjon som smedene hadde før.
Siden det er slik at svært mye av det som produseres av dine dagligvarer også er et resultat av maskiners medvirkning (Hjelpemiddel) så kan vi godt si at hver gang du handler på "Supern" så etterspør du, dvs. er med på å forbruke maskiner indirekte.
Jeg kan jo legge til at han som er med på å produsere maskinene, på sin side etterspør dagligvarer for hver arbeidstime, for hver del til maskinen han lager.
Disse to prinsippene som jeg her har nevnt er uten sammenligning de viktigste i enhver samfunnsøkonomi.
Balanse mellom produksjon av forbruksvarer og kjøpekraft
En tilnærmet balanse i forholdet forbruksvare produksjon / tungindustri.
Det sier seg selv på dette viktige område trengs det styring fra politikernes side. 
Staten burde ha et overvåknings organ som kun hadde oppsikt med utviklingen av samfunnsøkonomien og som IKKE måtte være en interesseorganisasjon for NHO eller andre. 
Målsettingen måtte være at ting skal fungere og at grunnlovens bestemmelse om arbeid for alle blir overholdt.
I de første etterkrigsårene var det en viss styring av økonomien.
Det er dette som markeds liberalister så foraktelig kaller "Kommando økonomien", som da, i følge dem selv, skal ha spilt fallitt. Mens altså dagens mangel på styring skulle være en suksess! 
(Hvor frekk går det an å bli?)
Da det ble funnet olje utenfor kysten, strømmet pengene dit. Her var det mulig med store fortjenester. Styringen glapp totalt. Grådigheten overtok fremfor det fornuftige. Fastlands industrien kom helt i bakleksa. 
Siden har grådigheten vært bestemmende for norsk økonomi. 
Vi kan faktisk si at den er grunnlaget for markeds liberalismen. 
At grådighet går hånd i hånd med menneske forakt og således ligger tett opp til fascismen/nazismen skulle det vel nesten ikke være nødvendig å si.
            
Med en ny ledelse i AP og ved et samarbeid med andre demokratisk innstilte krefter, utmeldelse av EØS og omlegging av politikken, er det mulig å få styring på økonomien igjen. 

Maskinens rolle:
Du har sikkert hørt si at maskinene overtar arbeidsplassene og skaper arbeidsløshet. 
Ja, du kan høre selv "Økonomer" hevde slike tanker.                         
Dette er i prinsippet samme syn som "Maskin stormerne" i England hadde. 
De trodde også at de ny oppfunnede maskinene var årsaken til arbeidsløsheten.
Dette er ikke riktig. Jeg skal prøve å forklare hvorfor.

Alle varer er et resultat av arbeid. Setninger som at ”pengene arbeider” er funnet opp av folk som 
aldri har gjort et arbeidsslag. 
Det å være spekulant eller storaksjonær, kan neppe kalles arbeid. 
Da må jo poker også kunne kalles arbeid. 
Noen forsøker å fortelle oss at uten denne spekulant virksomheten ville det ikke bli skapt noen 
arbeidsplasser. 
Mann skal være usedvanlig naiv for å bite på den slags tull.)
Som sakt, alle varer er et resultat av arbeid. Tenk på alle varer du bruker hver dag og du vil komme til 
den samme konklusjon.
Maskiner er også varer og et resultat av arbeid. At maskinene er et viktig hjelpemiddel i produksjonen 
forstår alle.
Du har sikkert hørt noen fable om å kjøpe seg en maskin som kunne jobbe døgnet rundt ved hjelp av automatikk, for på denne måten skaffe seg en "Sorgløs" tilværelse uten å behøve å gjøre noe.
Dette er og blir en helt urealistisk drøm. 
Hvorfor?  Fordi maskinen utelukkende overfører det arbeidet som maskinarbeiderne, konstruktørene, 
m. fl. har lagt ned i den. 
(Jo mindre arbeid det skal til for å lage en maskin, jo mindre verdi overfører den)
Så kan vi jo spørre hvorfor maskinene da er så viktige for oss?
Økonomisk er de viktige fordi de gir større produktivitet. (Arbeidsmengden som ligger bak hver vare 
blir mindre = økt produktivitet)
De er også viktige fordi de i høy grad kan spare menneskers helse.
La oss se litt tilbake igjen. 
Da jeg var barn foregikk grøfte graving for hånd. Dette var et uhyre slitsomt arbeide som ofte ga folk 
alvorlige fysiske skader.
Dagens gravemaskin gjør det hele fort og greit.
Bortsett fra han/hun som kjører maskinen, er det maskinen som "Arbeider". 
MEN, det "Arbeidet" maskinen gjør er i virkeligheten å overføre eller bruke opp det arbeidet som 
ble gjort i gravemaskin fabrikken.
Den økte produktivitet kommer frem på denne måten: I maskin fabrikken er det ikke nødvendig å ta så 
ofte pauser som det var for grøfte graverne i min barndom. Arbeidet går jevnt og trutt hele dagen. 
Videre bruker en` maskiner til hjelp for å produsere maskiner. 
Erfaring, nye oppfinnelser og forbedringer gjør at maskinene (Gravemaskinen) blir stadig mer effektiv, 
bruker mindre drivstoff osv. 

Økt arbeidstempo er ikke det samme som økt produktivitet. 
To former for ledelse:
Det hender at ordet produktivitet blir brukt når arbeidstempoet blir økt. 
Dette er feil.
Det som skjer da, er jo bare at mennesket sliter seg fortere ut. (Som grøfte graverne i min barndom) 
Får fysiske og kanskje også psykiske skader.   
Et normalt arbeidstempo finner vi der hvor de som arbeider er engasjert i sitt arbeid. Gleder seg over 
arbeidet og har en følelse av å realisere sine evner og kunnskaper.(Den horisontale form) 
Under slike forhold vil som regel helsen og kreativiteten bli styrket.
Den arbeidsgiveren som greier å skape slike vilkår for sine ansatte er ikke en hvem som helst.
Han må ha utviklet sin person i retning av demokrat og humanist. Han må ha erkjent at alle er 
likeverdige, like verdifulle, og at han, når alt kommer til alt, "Bare" er et medlem av "Vår flokk". 
Videre bør han ha en viss innsikt i hva som produseres, hvilke kunnskaper som kreves av den enkelte 
og en større stolthet for et godt produkt enn at utbyttet blir en prosent høyere eller lavere.
Han må kort sakt selv føle at han er, slik som de andre er, en viktig brikke i en skapende prosess hvis 
mål er å gjøre tilværelsen bedre og mer fylt av innhold og mening for alle.

Den andre formen kan vi jo kalle den vertikale. 
Den vertikale er en makt pyramide.
Det er hele tiden underforstått at egentlig er du ingen ting. 
Du må bare være glad du får lov å være her.
Du sensurerer alle dine uttalelser fordi du føler det som den eneste muligheten til å bli godtatt.
(Du blir tolerert, men tro for all del ikke at du er uunnværlig!)
Måten makta ofte realiseres på er ved hjelp av et slags dobbeltspråk.
Mann sier en ting, men mener noe annet. (Ofte det motsatte)
Det gies anerkjennelse, men ikke i annen hensikt enn å øke arbeidstempoet.
Anerkjennelsen kan når som helst bli trukket tilbake. Noe som ofte i skjer forbindelse med oppsigelser.
Altså et autoritært forhold hvor forakten for medmennesker stadig bryter gjennom.

Du, jeg, vi, menneskene 
Hvilken økonomisk faktor er vi?
Jo, vil du kanskje nå svare. Vi produserer og skaper verdier. Og det er selvsagt riktig.
Men, vi er mer enn som så. 
Vi, det overveiende flertall av folk her i landet er lønnstakere.    
Vi arbeider i Staten eller Kommunen og der kan vi (Slik burde det vært) jo si at vi arbeider for oss selv.
De aller fleste (Som ennå har jobb) arbeider for andre, eller som vi sier, er ansatt hos en eller annen arbeidsgiver.

Faktisk er også vi varer. Et produkt av arbeid. 
Du syntes kanskje dette høres ut som en hån mot deg som menneske. 
Det, er i hvert fall ikke meningen. Men, i økonomisk sammenheng er det bare sånn.
Hvis du erstatter ordet ansatt med kjøpt, så får du straks øye på det rette forholdet.
Din verdi (Økonomisk sett) ligger i hva det kostet å få deg dit du er nå. 
Du måtte ha mat, husrom, stell, utdannelse osv.
Dette koster penger. 
Disse pengene kan vi si ligger innbakt i din far og mors lønn. 
Dine foreldre måtte tjene så lite eller mye som de gjør for å kunne erstatte seg selv. .(Reprodusere seg 
selv som arbeids kraft)
(Det er også slik at selve utdannelsen betales av alle skattebetalere. Også av dem som ikke fikk noen 
utdannelse selv)

Men, vi er mer. Vi er kunder
Det samme gjelder selvfølgelig pensjonister, skoleelever, arbeidsløse, ja kort sakt alle som må handle. 
(Gjøre innkjøp av ulike slag.)
Derfor spiller vi enda en uhyre viktig rolle i sammenhengen.
Når din lønn reduseres, synker øyeblikkelig etterspørselen. 
Selve grunnlaget for produksjonen svikter.
Her ser vi tydelig at når de bedriftsøkonomiske prinsippene blir anvendt på samfunnet, så MÅ det få katastrofale følger. 
Selve balansen i samfunnsøkonomien rokkes. (Produksjonen må ned fordi etterspørselen har minket)
Det samme gjelder når lønninger reduseres "for å styrke konkurranse evnen" Etterspørselen reduseres 
her i landet og i utlandet.
Utlandet blir jo nødt til å svare på dette ved å senke sine arbeideres lønninger om DERES bedrifter 
skal overleve. 
Her ser vi tydelig hvor falskt og hvor ødeleggende konkurransesamfunnet er både nasjonalt og 
internasjonalt.                  

Markeds økonomi (kapitalismen)
Vi lever i en markeds økonomi. 
Denne formen for økonomi fungerte i flere tiår. 
I dag er den en katastrofe. Hvorfor? 
Det som er naturlig er også her er å gå tilbake å se hvordan det funket før.
Det var en viss styring av økonomien. Men, det var noe mer. Det var økonomisk vekst. 
Hvorfor er økonomisk vekst så viktig? 
Dette har sammenheng med hvordan markeds økonomi er organisert. 
Folk som driver bedrifter av ulike slag gjør det som oftest for å tjene penger. 
Under normale forhold tar de ut det som de mener er forsvarlig til eget forbruk.
Det gjorde de i de tiårene jeg nevnte. 
Resten ble da brukt til fornyelse av nedslitte maskiner, bygninger o.l. og til å utvide produksjonen. (Økonomisk vekst) 
Dette førte naturlig til balanse i etterspørsel (Kjøpekraft) og i forholdet mellom lett/tung industri.
Folk opplevde trygghet for arbeid og utkomme. 
Eierne var fornøyd. (Det burde de iallfall vært)
Samfunnsgodene ble stadig bedre. 
Enkelt kan vi si at den fortjenesten som eierne ikke tok ut ble investert i vekst.
I dag investeres det svært lite. Når etterspørselen synker som følge av oppsigelser, reduksjon av 
trygder etc. så faller grunnlaget for investeringer bort.
Det, at noen bedrifter kjøper opp andre (Konsentrasjon av eiendom og produksjon) kan ikke med 
noen rett kalles investeringer i et samfunnsmessig perspektiv.
Du hører ofte miljø vernere, (noe vi alle burde være) rope høyt når det blir snakk om økonomisk vekst. 
I seg sjøl er det ikke noe galt i det. 
Men, om de også mener at det viktigste i naturen, mennesket, i likhet med resten av naturen har krav på trygghet og levelige vilkår, (Noe som det kan se ut som de IKKE mener) og kjenner til hvordan markeds økonomi virker, så blir vi nødt til å godta en viss vekst.  
Hva som skal være vekstens innhold er et annet, om ikke mindre viktig spørsmål. 
(produksjon av Hydrogen til drivstoff?   Vann rensemaskiner til den tredje verden? 
Nye former for veksthus? Omsmelting av krigs materiell til sivilt bruk?
Bygging av kraftstasjoner basert på sol, vind, bølger? 
Produksjon av duggutskillere for å skaffe ferskt vann? Ovner som ved hjelp av et knippe gres er nok til matlaging for en hel familie så skogen i Afrika kan skånes?  etc. etc. Her er mulighetene enorme! 
Om du tenker deg om har du sikkert massevis av forslag i samme retning!)
Den veksten som er nødvendig er kun den som fører til re investeringer i bedriftene og sikrer 
kjøpekraft og balanse i økonomien. 
Sikrer alle arbeid, og uføre, pensjonister m. fl. skikkelige sosiale forhold.
At miljø vernerne ikke har en god nok forståelse av ordet vekst kommer tydelig frem når de snakker 
om EU. 
De hevder at EU tar sikte på økonomisk vekst. 
Dette er etter min mening IKKE riktig. Det EU (Dvs. makthaverne i EU) tar sikte på er økt fortjeneste (Profitt).  
I sin streven etter dette tar de ingen "Smålige" hensyn verken til naturen eller sine medmennesker.
Jeg vil hevde at det er mulig å skape ny vekst ved å starte gjenoppbyggingen av Norge. 
En vekst som alle miljø vernere burde være enige i av to grunner: 
1. Full sysselsetting. 2. Verne naturen.
Når vi hører på politikerne får vi inntrykk av at det å få til vekst nærmest er en umulighet. 
Det, skal jo ikke forundre noen i og med at de jobber på spreng for å få Norge inn i EU.
Det er fullt mulig å bygge opp igjen sko fabrikken, det mekaniske verkstedet, ja kort sakt alt som er 
forsvunnet som følge av politikernes og gutteklubbens rasering av næringslivet.
Ved å begrense importen av klær, skotøy, verktøy osv. osv. og å legge forholdene til rette slik at folk 
kan bli interessert i å investere.
Jeg vet hva manges umiddelbare reaksjon er når de leser dette: Det blir for dyre sko, for dyre klær, for dyre..........!
Ja vel, produktene bli kanskje noe dyrere, men hvis du trekker fra de lidelser som er påført mange mennesker i form av sykehus køer, depresjoner, selvmord blant barn osv. og også trekker fra milliardene som nå går til arbeids ledighetstrygd, sosial bidrag etc. etc. men ikke minst legger til de store verdier som kan skapes når uvirksomme hender settes i arbeid, ja da tror jeg regnestykket vil fortone seg annerledes!

Med tanke på miljøet så ville mye, kanskje all produksjon av varer som nå produseres i   utlandet, her hjemme skje ved hjelp av energi av det reneste slaget.
Vi ser i dag hvordan fru Brundtland og andre høyre folk nærmest har fått panikk. 
Det de har hevdet i mange år skulle være så fint for oss alle, fører fra den ene krisen til den andre.
"Markeds kreftene" dvs. spekulantene, nærmest ruinerer nasjoner over natta. 
Så settes det inn virkemidler som skal "lette" industriens vilkår, skal bedre konkurranseevnen. 
Samtidig reduseres folks kjøpekraft fra den ene dagen til den andre.
Det må være tillatt å spørre: Hvordan kan konkurranseevnen bedres når etterspørselen systematisk minskes?
Svaret blir da alltid: Konkurransen med utlandet. (Dette er et utland som i dag i praksis er den samme økonomien!) (EØS)     

Nå er det slik at de fleste mindre bedrifter produserer for det norske markedet.
Omtrent alt som kan komme under betegnelsen service bedrifter likeså. 
Det sier seg selv at vekst i etterspørselen for disse bedriftene ville være rette medisin. 
Årsaken til disse bedriftenes problemer ligger i sviktende etterspørsel. 
De har problemer med å få solgt sine varer og tjenester, fordi kundene stadig får mindre å rutte med. 
I den grad kundene handler, kjøper de utenlandske varer når dette er mulig, fordi de er billigere. 
Den som har lite penger er henvist til å kjøpe det billigste . Ja selv om norsk kvalitet oftest er bedre.

Hun (Fru Brundtland) hevder at arbeid for alle er et spørsmål som bare kan løses på Europeisk basis. 
(Et Europa som får stadig større arbeidsløshet. (Siste offisielle tall = mer enn 20 mill.-1996)
Jeg kan ikke huske at hun noensinne har uttalt seg om økonomi og tatt utgangspunkt i hvordan økonomien virker. 
Hennes uttalelser får mer og mer karakteren av ren propaganda med et tilsnitt av panikk.
En helt ny rundspørring blant ledere i de største bedriftene i EU konkluderer med at åpningen av det indre marked vil føre til at ytterligere 7-8 millioner får sparken. 
Legger vi til deres familier, kan det dreie seg om 25 millioner mennesker flere på  fattigkassa!
Verdien og sannhetsgehalten i fru Bruntlands uttalelser kan du jo gjøre deg dine egne tanker om!
    
Er det mulig å få til balanse tilbud - etterspørsel?
I gamle dager, da folk stort sett produserte det de trengte til livets opphold selv, var en slik problemstilling ukjent. 
Hadde de en rik høst av landbruksprodukter og fisket/ jakten slo til, ja da kunne de leve bedre enn i de "Magre årene". 
Det kunne i tillegg bli aktuelt å bytte til seg luksus gjenstander som smykker etc.
Samfunnet opplevde ingen kriser på grunn av et økonomisk system som ikke  fungerte.
Krisene den gang hadde sammenheng med uår. Altså naturlige årsaker.
Den industrielle revolusjon, det at mann fikk maskiner og ikke minst kunst gjødsel? til rådighet, gjorde i stor grad slutt på den usikkerheten naturen var årsak til her i landet.
Det som nå ble det virkelig store, var å lære seg hvordan mann skulle temme markeds økonomien og å sette fellesinteressene foran spekulantenes.(DNAs grunnleggere) 
Den som studerer historien, vil se at markeds økonomien, med stor nøyaktighet, blir gjensøkt av depresjoner hvert sekstiende år. 
Den amerikanske økonomen Dr. Ravi Batra har for det første påvist rent statistisk at depresjonene kommer med seksti års mellomrom og også påvist årsaken til dette. 
Jeg vil her sitere fra Aschehougs nye Norges historie bind 10 side 206: 
"Under1930-tallets krise brast den eldre dominerende økonomiske ideologien
liberalismen og spareholdningen. 
Den ble gnagd ned av de daglige erfaringene. 
Færre og færre aksepterte at depresjonen var "en naturkatastrofe som måtte få rase ut til kreftene var gått ut av den"., som Norges Handels og Sjøfartstidende hevdet i 1931. 
De katastrofale kreftene måtte temmes. 
Vi er "Ubehjelpelig kommet over fra den fri konkurranses tidsalder", og det ville være strutsepolitikk å ønske seg tilbake til "den liberalistiske samfunnsorden", uttalte Bondepartiets Jon Sundby i 1931. 
Denne erkjennelsen krevde en sterk stat. 
Også Høyre folk sluttet å omtale tilhengere av en aktiv stat som "Oldenburgere", på linje med enevoldstidens konger."

De som har opplevet en depresjon ønsker ikke slike tilstander. 
Dette gjelder både lønns mottakere og kapitaleiere. (begge grupper opplever at venner og kolleger ruineres.)
Dessuten, blir alltid kulturen og tenkningen påvirket av denne prosessen. 
Mann får et kulturelt forfall (medmenneskelighet, samfølelse, ol. forsvinner i stor grad)
For å komme ut av depresjonen MÅ menneskene reagere! 
De må  legge om politikken. 
Mann forstår etter hvert at markedet, dvs. de økonomiske lovene, ikke kan slippes "Fri", i den forstand at menneskene ikke griper regulerende inn og bruker den kunnskapen vi har om lovmessighetene i samfunns økonomien.   
De begynner igjen å styre det hele slik at økonomien kan få den funksjon den jo egentlig skal ha: 
Å skaffe alle det nødvendige utkomme og på den måten gjøre det materielle livet best mulig for alle.
Mann kan jo også spørre HVILKE andre områder av vitenskapene har mann en til de grader lemfeldig omgang med lover og lovmessigheter? 

Prinsippet for markeds liberalismen ligner svært på  nazistenes: "Den sterkestes rett" 
Jeg siterer en setning fra Harald Ofstads bok "Vår forakt for svakhet" 
"Det sentrale i den nazistiske ideologien er læren om at den sterke skal herske over den svake og at den svake er foraktelig fordi han lar seg beherske"
(At det hele historisk sett er et forbigående fenomen er en fattig trøst for alle dem som må bære byrdene av dette vanviddet!)
Etter tretti år er disse politikerne (og de fleste andre som var voksne under depresjonen) ute av bildet. 
Høyre sidens stadige propaganda om "Næringslivets frihet" og mishag med enhver innblanding fra samfunnets side slår på nytt igjennom. 
(De eier eller kontrollerer de fleste opinions dannende midler (Aviser, bøker, tids skrifter, radio, T.V. etc.) og så settes kursen på nytt mot samfunns krise og depresjon.
Det som er spesielt farlig denne gangen er markeds liberalistenes LOVFESTING av denne politikken. (E.U.- E.Ø.S.) 
Mann søker altså å "Forevige" noe som bare kan karakteriseres som en enorm samfunns 
krise.
For å få det til brukes folkets penger og de folke eide opinions dannende midlene uten forbehold i kampanjer med skremsler og løgner. 
Med de kunnskaper vi i dag har om hvordan økonomien virker, burde det være mulig å unngå at et misforhold mellom tilbud og etterspørsel på varer og tjenester skal føre til slike kriser. 
Nøkkelordet her er styring!
    
Penger:
Pengenes forhold til varer. 
Det at penger er så ettertraktet har selvfølgelig sammenheng med at de kan 
byttes i alt mulig, både tjenester og varer. 
De fungerer altså som en kvittering for at du har utført et arbeid. 
Dette arbeidet som du har utført kan ved hjelp av pengene byttes i et annet arbeid (matvarer, bøker, hva som helst)  
Det at penger har flere funksjoner enn det som her er nevnt, forandrer ikke noe på dette. 
Pengenes grunnleggende funksjon er å fungere som ekvivalent til varer og tjenester. 
Her ser vi tydelig at pengene i seg selv (Papir penger f.eks.) ikke har større verdi enn det kostet å lage dem.(noen få øre)
(Når altså ett enkelt menneske kan ha millioner eller milliarder kroner, så skulle det da bety at vedkommende har utført et enormt arbeid. Noen er som kjent mer arbeidsomme enn andre!)

Landbruket:          
Vi mennesker er en del av naturen. Vi er helt avhengig av den øvrige naturen som helhet. Den er et vilkår for at vi i det hele tatt kan leve her på jorden.
Dette er for de fleste en selvfølgelig erkjennelse.
Men, vi har også evnen til å forandre den. Det blir da også gjort. 
Noen av disse forandringene har vært helt nødvendige. 
Mesteparten av vårt kontinent var tidligere dekket av skog. I dag er svært mye av skogen borte og vi har isteden fått åker og eng.       
Uten denne forandringen eller kultiveringen av landskapet ville vi ikke kunnet skaffe mat nok. 
Det er ikke å ta for hardt i å si at mat dekker det mest grunnleggende behov vi har.
Helt frem til åttitallet var det nok mat i verden. Det var fordelingen det var noe galt med.
I dag er ikke fordelingen stort bedre, men, det er heller ikke nok mat til alle lenger.
Noen sier høyrøstet at det har blitt for mange mennesker. Men har det det?
Verdens mest folkerike land som Nederland og Belgia har ingen problemer med maten.
Uten å gå nærmere inn på årsakene (De vet du sikkert like mye om som meg) så er det vel ikke særlig vågalt å påstå at det i hovedsak er politiske og økonomiske grunner til dette.
I denne situasjonen er det at politikere og gutteklubben vil nedlegge det meste av norsk landbruk!
Årsaken til at de vil dette, er de samme som da de la ned tekstilindustrien.
Dette må da kunne karakteriseres som uansvarlig!
I en situasjon hvor MATMANGEL meget snart kan bli en trussel også mot oss her i Norge vil politikerne nedlegge mesteparten av landbruket!
Overføringene til landbruket trappes nå ned med rekordfart. 
I stedet har vi fått enorme overføringer til banker og storkonserner. 
Noe lignende skjer i fiskeriene. 
Her fjernes effektivt næringsgrunnlaget for kystbefolkningen. Fisket har, i likhet med resten av økonomien, blitt en spekulasjons økonomi. 
De store enheter kan bare sysselsette brøkdeler av kystbefolkningen.
Det syntes jeg er svært så enkelt å forstå, at slik som matvare situasjonen nå er i verden må vi ta vare på alt. 
Istedenfor nedleggelser burde alt som er mulig å dyrke taes i bruk.
Den overproduksjon av enkelte produkter som ville kunne oppstå, kunne brukes til å hjelpe folk i andre land som lever i dypeste fattigdom, eller der hvor det oppstår krise situasjoner. 
Noen av pengene som allerede går til uhjelp kunne brukes til dette.
Jeg vet det er motforestillinger mot disse tankene. "Det er bedre å hjelpe folk til å bli selvhjulpne". 
Prinsippet er jeg selvsagt enig i, men den verden vi lever i, hvor Verdens banken og de multinasjonale selskapene får herje fritt, er dette nesten umulig å få dette til.
Jeg ser ikke noe betenkelig i at en slik ordning vil hjelpe oss å opprettholde en høy beredskap i forhold til matvare situasjonen og å sikre bøndene avsetning.
Kontakter som jeg har, og som sitter inne med store kunnskaper om jordbruk, mener  det ligger uutnyttede resurser i våre fjellområder. 
Beitemarker som burde kunne bli et viktig element når det gjelder oppdrett av slakte dyr.
Videre tror jeg at energi krevende maskiner i landbruket kan minskes betraktelig. 
Er det virkelig ikke mulig å bruke hest på små bruk? 
Jeg har selv i min barndom vært med på å pløye/harve og alt det andre arbeidet som mann trenger trekk kraft til, ved hjelp av både okse og hest.
Hvorfor skal traktor, som kanskje bare brukes i korte perioder, anvendes på små bruk? 
Er dette et urimelig spørsmål? Kanskje ville det være lønnsomt å bruke trekkdyr?
En ting er sikkert. Slike maskiner må kjøpes i utlandet og er slik sett en belastning for samfunns økonomien.      
Den nåværende regjeringas manglende forståelse av det de kaller "Hobby bruk" er forstemmende. 
Svært mange her i landet, kanskje et flertall, overlevde nettopp ved å være fleksible og kombinere flere former for yrkesutøvelse. 
F.eks. var småbruk- fiske kombinasjonen et livs vilkår for det meste av landet fra Nord Trøndelag til Finnmark for få år siden. 
Ofte var det slik også på Vestlandet. Den politikken det nå er lagt opp til, vil gjøre det umulig i en krisesituasjon å gjenoppta en slik praksis. 
Vi får en befolknings konsentrasjon i byene og blir stadig mer avhengig av mat import.

 

Samarbeid, fred, miljø, med innflytelse, kultur tilhørighet
"Skaper vi menneskeverd skaper vi fred" N.G.  
Er det noe Høyre vinden IKKE skaper så er det menneskeverd. 
Den skaper heller ikke fred.
EU, Ja også våre egne politikere, er eksempler på det. 
At mennesker her til lands er lite verd nå, får vi alle demonstrert hver eneste dag. 
Sykehus køer og masse arbeidsløshet, stadige reduksjoner av trygder, økende privatisering av helse tjenester, økonomisk vurdering av folks helsebehov. 
(Skal vi bruke masse penger på menneskers helse?) 
Avskyelige holdninger, som jeg ikke trodde forekom i Norge, selv om jeg har lest og hørt at slik er praksisen i mer "Fremskredne land".
Mann kan jo undre seg over at Legen og "Arbeider lederen" fru Brundtland ønsker slike forhold.
Jeg vil gjerne igjen få sitere fra den samme historieboken side 179: 
"I Molde sparte fattigvesenet på kostnadene i 1926 ved å kjøpe de gamle gangklærne og undertøyet til en avdød Hotelleier og dele ut til trengende. Departementet tvang Jevnaker i 1933 til å pålegge de pårørende selv å grave graver for sine døde".
Selv er jeg så gammel at jeg husker min mor smyge matlappen over til kjøpmannen for å unngå å gjøre det i full offentlighet.
Når avisen, som liksom skal være hovedorganet for "Arbeiderbevegelsen", lar psykologer boltre seg i kampanjer rettet mot uføretrygdede eldre Damer, ja da ligger vi dårlig an! 
Dette er kynisme så grov, nesten ikke til å tro!
EU som har titalls millioner arbeidsløse. Regner vi med familiemedlemmene kan det være snakk om hundre millioner på fattigkassa!
I tillegg kommer kanskje hundre millioner som er så dårlig betalt at de egentlig like godt kunne vært ledige. 
Hvor ble det av menneskeverdet?

Fred. 
Står våre politikere for fred? 
Krigen mot Irak, som bare kan beskrives som folke mord! 
Samtidig den største miljøkatastrofe jeg kjenner til. 
En krig presset frem av den amerikanske rustnings/olje industrien. 
En krig som sikkert kostet svært mange unge liv også fra de "Alliertes" side. 
Det er et faktum at Bush nærmest ba på sine knær om våpenhvile!
At de likevel greide å tvinge irakerne var utelukkende et resultat av terrorbombingen.
Nå jobber de på spreng for å få til en krig i Jugoslavia. Plutselig har de blitt "humanister"! 
De samme som er ansvarlig for at  137000 barn døde av sult i Irak det siste året. 
Ja de har sågar tatt GUD til sannhets vitne for sine gjerninger. 
Når slike mennesker snakker om fred, da menes krig!
Kikker du bak flagget som det står FN på, hva finner du da? 
De samme folka som har terrorisert verden i flere hundre år!
De første menneskene er allerede drept av deres kuler i Somalia. 
Det snakkes om orden (Ordnung) Gud (Gott mit uns) beskyttelse (Mot England) 
Virker ordene kjente? 
Virker praksisen kjent? 
Ja jeg bare spør! Sikkert er det i hvert fall at respekten for folket, for demokratiet, for menneskene er i høyeste grad på vikende front!
Kuppet som ble gjennomført ved hjelp av stortinget da de vedtok innmeldelse i EØS er skremmende! 
EØS er nettopp det folket stemte nei til i 1972. Fru Five sa nylig fra stortingets talerstol at folk kunne stole på Høyre. At Høyre ville respektere en folkeavstemming. 
Dette sier hun uker etter at Høyre og de andre Høyre partiene har demonstrert sin forakt for folkets mening! 
Jeg spør igjen: Hvor frekk går det an å bli?
På tross av at bare et lite mindretall ønsker å bli medlem i EU, sendes det søknad om medlemskap. 
Dette er etter min mening forakt for folket!
Men, det er også en logisk fortsettelse av den politikken som lenge nå har blitt ført her i landet.
All makt til Bankdirektørene, til konsern sjefene, til gutteklubben! 
De samme folka som har vist seg komplett udyktige når det gjelder å hanskes med samfunnets behov!
Som utelukkende lar seg styre av grådighet! 
Som reiser på hytta til 20 000 000kr. i sin Mercedes, mens vi som arbeidet hele vårt liv må betale med arbeidsløshet og fattigdom!
Ta deg noen minutter og tenk over dette.

Miljøet:
Vi må ikke ile for fort sier hun som er utropt til "Verdens miljøvernminister". 
Var det derfor hun støttet verdens desidert største miljøkatastrofe? 
Er det derfor ingenting blir gjort i Nordsjøen , som i følge pressen forurenser like mye som hele den norske bil parken? 
Som, i følge den samme pressen, kun ville koste 400 millioner å få gjort noe med (en latterlig liten sum i denne sammenheng!)
Jeg tror det er dekning for å si at egentlig bryr hun seg verken om miljøet eller sine med mennesker. 
Dette er harde ord og det skulle glede meg om de kunne motbevises! 
Men, som vi allerede har vært inne på, så er det praksisen som forteller oss hva som er sant.
Hva kan vi gjøre med hensyn til miljøet? Er det i tillegg til det jeg har nevnt
(Nordsjøen) mulig å få ned forurensningen som bilene forårsaker? 
Kunne det kanskje være en ide ved hjelp av avgiftspolitikken å styre bilkjøpene i retning av de bilene som forurenser minst?
Å styre slik at den lengst komne teknikken på dette området ble tatt i bruk? 
Er det ikke slik at Hydrogen kan brukes og produksjon av denne kan skje med vannkraft? 
Jeg bare nevner noe. 
Du vet sikkert selv mange områder hvor det er fullt mulig å stoppe tilgrisingen av miljøet. 
En ting er i hvert fall sikkert. Her, som alle andre områder i samfunnet, er det styring som må til!

Med innflytelse:
Dette er ord vi har hørt ofte de siste årene. 
Hvordan er det mulig å bruke et slikt ord av mennesker som IKKE lar sitt eget folk ha innflytelse i sine egne forhold?        
(Noe som skulle gå klart frem når et lite mindretall melder oss inn i EØS! og sender søknad om medlemskap i en union MOT folkets vilje!
Er det folket som har bestemt eller ønsket at trygda skal SKJÆRES NED TIL ET MINIMUM, mens f.eks. statsministeren får nesten hundre tusen i lønnspålegg? 
De vet like godt som meg og deg at det ikke er tilfelle. Ordet med innflytelse har ingen mening her!
Jeg tror det er klart for de fleste nå  at EU på ingen måte er noen slags utvidelse av demokratiet. 
Tvert imot! Det såkalte EU parlamentet er bare rådgivende, en ren prate forsamling uten makt. 
En forsamling som de virkelige makthaverne, de som sitter i bankenes og konsernenes styre rom, med god grunn bare kan smile av.
Dessuten er det jo slik at Roma traktaten og det som har kommet til senere LOVFESTER en bestemt politikk. Høyres politikk. 
Vi har altså med et totalitært samfunn å gjøre, i hvert fall på det økonomiske område. 
De fleste er vel klar over at utgangspunktet og retningen på økonomisk tenkning, flertallets eller mindretallets interesser, er BESTEMMENDE for hva slags samfunn vi får.

Historisk skjebnefelleskap og kulturell tilhørighet   
Dette er også ord du sikkert har hørt ofte den siste tiden. 
Ord, som skal sette motstandere av EU i kattepine.
"Vi hører jo til i Europa"! Demagogiske utsagn, som, hvis vi går litt nærmere inn på hva som skjuler seg bak ordene, får all grunn til å tvile på tilhengernes "Gode hensikter"!
Å begynne en gjennomgang av Europas historie og spesielt de toneangivende lands historie vil selvfølgelig være uoverkommelig i denne sammenheng. 
Men, du vet sikkert like mye som meg om dette. Bruk noen minutter til et lite streiftog i historien. 
Ta for deg spesielt Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italias historie. 
Spør deg selv: Er virkelig dette noe argument for å oppgi vår tilkjempede selvstendighet?

Lovgivningen gjenspeiler "Våre" sosiale holdninger:
Hva er det norske samfunn? 
Er det et fellesskap av likeverdige mennesker? 
Er det et fellesskap hvor målsettingen er et best mulig liv for alle? 
Eller er det et spillekasino for de få?
At lovgiverne vet hva som er riktig er det ingen grunn å tvile på. 
Men gjør de det riktige? Vil de det riktige?
La oss gjøre en tankeflukt. 
La oss ta for oss trafikken. Hva er det som gjelder her?
Mitt svar: Her gjelder de prinsipielt riktige lovene! 
Våre sjåførlærere som kjenner disse lovene til minste detalj greier faktisk å få det overveiende flertallet av oss til å tenke i ansvarlige og samfunnsbevisste 
tankebaner .
Det verste du kan gjøre er å kjøre på bløte trafikanter. Når du ser barn i trafikken setter du ned farten og skjerper oppmerksomheten til det ytterste.
Ser du et eldre menneske som kanskje er dårlig til bens, da kjører du veldig forsiktig. 
Ja, om du egentlig har det svært travelt, stopper du og venter til vedkommende har kommet seg trykt over. 
Passerer du en syklist, selv om fartsgrensen er åtti, så legger du deg så langt unna som du kan, setter ned farten og er svært oppmerksom.
Slik kan vi gjennomgå de ulike situasjonene vi møter i trafikken. 
Gjør vi en bommert kan vi ha oppgjør med oss selv: Hvilken idiot jeg er! Nå må jeg sannelig ta meg  sammen!
(Selv om det hele skyldtes et øyeblikks uoppmerksomhet og intet drastisk skjedde)

Men når det gjelder "Vår" praksis i samfunnslivet forøvrig, da kan "vi" kjøre på barna, 
på de gamle, på de syke, på de funksjonshemmede, på de arbeidsløse. 
De verste råkjørerne blir belønnet med høyere lønn, sosial prestige etc. 
Og er du riktig ille så får du en svær fin fallskjerm! 
"Du har jo så stort ansvar, jobber l a n g t utover kvelden og tenker aldri på deg selv! 
Men, det er nok dessverre det de gjør. 
Hele tenkningen gjennomsyres nettopp av "Tenk på deg selv"
Dette må selvsagt ikke forveksles med den helt riktige tanken, at du er en verdifull person, et likeverdig menneske og at du ikke skal la deg tråkke på!
(At f.eks. tillitsmenn\ kvinner i andre organisasjoner jobber like mye, ja kanskje mer, uten fem øre i kompensasjon, blir ikke nevnt) 
Samfunnet prøver politikerne nå å fremstille som en sammenslutning UTEN ansvar for medmennesket. 
Det er slettes ikke uvanlig å høre setninger som har omtrent dette innholdet: "Folk må lære å ta vare på seg selv og ikke ligge samfunnet til byrde". 
Samfunnet må da forståes slik, at det er de som fremdeles har jobb som ER samfunnet. 
"Vi må sette krav til  folk" De aller svakeste og folk med annen hudfarge kommer inn under "Snillismen" og er ekstra ille ute.

De som fremdeles er i arbeid har også fått det vanskeligere som følge avsosialiseringen av samfunnet. 
Rovdriften på mennesker i arbeidslivet forårsaker stadig flere syke og utslitte.
(La meg skyte inn at det finnes selvfølgelig mange arbeidsgivere som er mennesker med en utviklet sosial bevissthet. 
Som gjør hva de kan for sine medarbeidere og opplever det å måtte avskjedige folk på grunn av manglende ordrer som en tragedie.
Det finns ledere på alle plan innen offentlig og privat virksomhet som har det på samme måten. 
Men, de er som oss andre, ofre for den politikken markeds liberalistene fører.
Likevel. Det er et faktum at vilkårlighet og trakassering blir stadig mer utbredt 
i arbeidslivet. 
Folk har i økende grad blitt redde for å si fra. Svært mange karrer seg av gårde på jobben selv når de burde ligge rett ut i senga!


Partiene og autoritetene        
Hva er en politiker? Er det en/ei som sitter inne med kunnskaper som du og jeg ikke har peiling på?
Eller er det vanlige mennesker? 
Svaret på dette går klart frem av det jeg har påvist ovenfor.
Det kan være riktig å legge til at de fleste av dem bevisst spiller på de autoritære holdningene som vi ble podet inn fra barnsben av.
Dette er en måte å skape avstand til andre mennesker som skal gi som resultat: 
Du er ingen ting. 
Det er jeg som vet, jeg som kan, jeg som bestemmer. 
Du må bare være glad til at jeg tar på meg "ansvaret" og "Rydder opp" 
(Dette "Ansvaret" betinger da selvfølgelig også lønninger og privileger som ligger langt over hva vi nullene kan drømme om, langt mindre fortjener!)
Dette minner svært om familieforholdene da jeg var barn: Du som er eldre forstår sikkert hva jeg snakker om. Kvinner og barn burde stort sett holde kjeft! 
De var lite menings berettigede.
Den autoritære hersker metoden er en hån mot oss alle! 
Men, den er også meget farlig. 
Vi ser i dag i en rekke land hvordan dette nettopp har ført til  de forferdeligste tragedier. 
Historisk kjenner vi typer som Hitler, Bush, Mussolini, Stalin og Churchill.
Ja du kan sikker ramse opp titalls eksempler selv både på høyre, venstre og sentrum sida. 
Derfor er det av avgjørende betydning at du i dag forkaster autoritets tenkningen! 
Dette betyr ikke å forkaste ledelse. 
Det betyr "Bare" at vi forlanger av de som vi velger til ledere at de alltid kun skal representere oss. 
Ikke seg selv eller noen andre!
Jeg håper denne menings ytringen kan bidra til at diskusjonen om disse viktige forholdene kan ta en annen retning enn det som hittil har vært tilfelle.
At tilsløringen av virkeligheten snart må ta slutt. 
At den menneskelige verdighet må bli retningsgivende i samfunnet.
Tidligere statsminister Per Borten, en mann som jeg, og mange andre er glad i og respekterer, har sakt følgende : Demokratiet er ikke noe vi har oppnådd. Det er en visjon vi må holde levende.
Det er på tide at vi realiserer denne visjonen! 
Skal det bli virkelighet kreves det at du og jeg slutter med alle former for "Helte dyrkelse" og innser at alle er likeverdige mennesker! 
Per Borten ble kastet på en fille sak. Tidligere president i USA Jimmy Carter likeså.
Det finnes massevis av eksempler på at mennesker med hjerte og respekt for menneskene som MENNESKER har blitt feid av banen. 
At det er så lett å få dem vekk ligger nettopp i det forhold at de hadde tillit og tro på sine medmennesker! Dette må vi ta lærdom av!
Til slutt vil jeg få sitere den amerikanske forskeren Shad Helmstetter: 
"Det er et åpenbart faktum i samfunnslivet at storparten av lederne som vi har
hatt, kontrollerte samfunnet nesten utelukkende takket være sin makt og sine myter. 
Vi har slitt på åkrene deres, mistet sønner i krigene deres, trellet i fabrikkene deres, stemt dem inn i de posisjonene de har hatt, trodd på sannhetene deres og ikke realisert oss selv bare fordi vi ble lært opp til å tro på ting som overhodet ikke har noen sannhet i seg. 
Derfor har vi utkjempet krigene, vunnet og tapt dem, akseptert samfunnets regler fordi vi "VISSTE at de var sanne" og som dikteren uttrykte det "Levet våre liv i stille desperasjon"
La oss slutte med det!

 Februar - Mars 1996
Har vi på disse tre årene fått bekreftet markeds liberalistenes hensikter og denne virksomhetens skadelige konsekvenser for samfunnet?
Ja, uten tvil. 
Alt skal nå være foretning. Uten hensyn til folkets behov. Uten hensyn til vårt lands historie og tradisjoner. 
For ikke å snakke om landets spesielle natur og bosetting.   
Hvem kunne tenkt seg at jernbanen, Postvesenet, Televerket, sykehusene,
ja, all den virksomheten som ble bygd opp ved siden av det øvrige næringslivet, skulle kunne drives som foretning? 
Hvem kunne tenkt seg at en så vanvittig ide som å gjøre jernbanen og postvesenet om til foretning i et land som Norge, noensinne kunne bli gjenstand for realpolitikk?!
At det som var bygd opp for å tilfredsstille hele nasjonens behov for slike tjenester skulle bli foretninger, hvor kun lønnsomhet skal være kriteriet på om de har livets rett?
Men slik er EU. En sammensvergelse av og for spekulantene. 
For de multinasjonale selskapene. 
Uten noen slags hensyn til nasjonenes behov eller ønsker.
En helt midlertidig oppgang i sysselsettingen, etter å ha skjerpet betingelsene for å bli registrert som arbeidsledig, blir brukt i kampanjer som oser av dårlig samvittighet!
Nu går alt så meget bedre! Men, det går ikke bedre. Arbeidsledigheten er nå på full fart oppover igjen.  De tre De viktigste økonomiene i verden, Europa, USA og Japan er nå på vei nedover samtidig!  
Dette varsler IKKE om at det går bedre. Det varsler om katastrofe!
De åpne økonomier som bygger på konkurranse, gjør uopphørlig hva de kan for å redusere lønningene, redusere de sosiale utgiftene, redusere pensjonene.
De gjør med andre ord hva de kan for å undergrave etterspørselen og derved også produksjonen og arbeidsplassene!
Tempoet skrus opp, slik at stress,  vantrivsel, vilkårlighet og usikkerhet fører til stadig flere syke. 
Samtidig nedbygges helsevesenet for å spare.                    
Politikerne derimot mener de gjør en så god jobb at lønna deres må opp! 
For at de, på samme måte som en kjent historisk person, skal kunne "Toe sine hender" , skal nå et "Uavhengig" utvalg sørge for dette. 
De har jo så mye bedre betalt i EU! 
Politikere som gir uttrykk for at de vil styrke demokratiet og snakker svært mye om solidaritet, stemmer for å sette ned ytelsene til de aller fattigste blant oss. 
De vil heller bruke pengene til svømmehaller etc. for seg selv. Falskheten OSER ut av dem og folk ser det!
Dette samtidig som det hevdes at "Halvparten av sosialklientene er kriminelle"!!
(I følge en nyhets sending på radio) 
Mann prøver altså å kriminalisere de aller dårligst stilte i samfunnet. 
Folk som har blitt avhengig av sosial "støtte" og som i ren fortvilelse blir voldelige
(Fordi de utsettes for en økonomisk og personlig trakassering som om de hadde mistet alle sine demokratiske rettigheter) henges ut i avisene, mens de selv ikke kommer til orde. 
De plyndres i høy grad for sine eiendeler og må forlate sine hjem og flytte til billige leiligheter. 
Et helt livs arbeid for å oppnå egen bolig, kjøpe seg ei camping vogn etc. blir tatt fra dem. 
Dette samtidig som de rikeste slipper skatt og deler ut svære overskudd til seg selv. 
Vi ser en overføring til de rikeste og plyndring og kriminalisering av de fattigste! 
Dette er DNAs politikk i dag!
Grunnlovens bestemmelse om at myndighetene skal sørge for at alle som kan arbeide har rett til en jobb de kan leve av, hevder de IKKE er bindene!

Nazister blir konsekvent kalt nasjonalister for på den måten å mistenkeliggjøre nasjonale holdninger. 
Alle vet, eller burde vite, at er det noe nazistene IKKE er, så er det nasjonalister. Tvert imot var Quisling og hans gjeng mer enn villige til å underlegge seg den "Store førerens" direktiver! 
Det fremstilles nærmest som det skulle være kriminelt å arbeide for nasjonalt selvstyre! 
Det finnes ingen historiske eksempler på at markeds liberalisme noensinne har greid å skape et samfunn med balanse i økonomien og økonomisk\ sosial trygghet for menneskene.
Parallelt og samtidig med dette råtner det politiske liv på rot.
I alle de industrialiserte land samler høyre sida seg, enten de er fascister eller det vi vanligvis kaller konservative.
Ja, selv de sosialdemokratiske partiene er i dag en del av denne reaksjonen.
Her hjemme ser vi hvordan DNA fungerer som spydspissen for denne reaksjonen.
Hemmelighold, arroganse, prioritering av en liten milliardærgruppes interesser på bekostning av folkets store flertall under slagordet "Solidaritet"!
De fine ordene om bevarelse av velferdsstaten er avløst av "Fornyelse" av velferdstaten. 
Noe som betyr: Nedleggelse av velferden.
NRK, som ledes av en DNA mann, driver regelrett reklame for privatisering av helse, eldre omsorg og Kommunale tjenester i sin alminnelighet. 
Tønsberg, som ledes av Høyre og Frp. settes frem som eksempel til etterfølgelse. 
Erfaringene med slike ordninger fra USA og Australia forteller hva vi har i vente på lenger sikt. 
Fattighusa oppstår i ny drakt.
Reklame for privat sykeforsikring kjøres nå over TV stasjoner. Dette er en logisk følge av nedrivingen av velferds samfunnet. 
Fagbevegelsens formålsparagraf, å ivareta medlemmenes økonomiske interesser, er erstattet av å holde lønningene nede for å ivareta "konkurranse evnen". 
De fremste tillitsmenn motarbeider medlemmenes interesser helt åpent og burde normalt vært ekskludert!
"Miljø ministeren" bruker argumenter som går på omtrent følgende: Det spiller ingen rolle om vi forurenser mer. Det er jo bare snakk om promiller likevel. 
Altså: Bare la bilen gå på tomgang i timevis. 
I verdenssammenheng er det knapt merkbart.
At dette er argumentasjon på lavest mulig nivå kan det vel ikke være noen tvil om!
De gjør kort sakt alt for å tilfredsstille gutteklubbens interesser uten den minste  tanke for verken medlemmene eller naturen. 
Hvor lenge skal de få ture fram som de gjør?
Folkets nei ved avstemminga tar de ikke hensyn til. 
EU, eller rettere Tyskland, dirigerer det økonomiske og derved også det politisk\ kulturelle liv i landet vårt. 
Regjering og styringsverk er redusert til et maktesløst sandpåstrøings organ.
Norske tenåringer blir sendt som soldater til alle verdenshjørner for å være med på å undertrykkelsen av andre nasjoner. For å sikre profitten til gutteklubben! 
NATO har gått til regulær okkupasjon av Jugoslavia, etter å ha manipulert fram borgerkrig.
Øst Europa er kastet ut i en sosial og økonomisk krise styrt av Verdensbanken, dvs. først og fremst av den amerikanske storkapitalen.
Parlamenter skytes i grus når parlamentarikerne ikke er på linje med verdensbanken og spekulantene.
Funksjonshemmede, som under diktaturet i Romania hadde tak over hodet, overlever nå i kloakken.
Russland har fått en alkoholiker, som ikke greier å holde seg edru i arbeidstida, til president. 
Folk, som har mulighet til å sette i gang den totale utslettelse av menneskeheten, raver rundt i fylla! 

De fleste fagforbund har DNA  folk som ledere. 
Ja, det er et særsyn om det sitter folk av annen politisk overbevisning i forbunds -ledelsene. 
I de tilfelle det forekommer, fungerer de som "Demokratisk alibi" Ingen ensretting her nei!
I "Fagbladet" går det tydelig fram at Kommuneforbundets ledelse har et i beste fall defaitistisk syn på framtida. De trykker artikler hvor det framgår at "Det ikke er mulig å reversere utviklinga på grunn av den internasjonaliseringen av økonomien som har funnet sted".  
Videre, ved hjelp av DOBBELT SNAKK forbereder de sine medlemmer på, at det i likhet med i Sverige, kan bli nødvendig å gi fra seg rettigheter for å få til avtaler med arbeidsgiverne! 
Dobbelt snakket har form av protest mot dette, samtidig som det framstilles som nær sakt umulig å unngå at så skjer. 
I "Kartellnytt" ser det ut som taktikken er den samme. Det hele munner da ut i, noe som også er hensikten, at medlemmene oppfatter utviklingen nærmest som skjebnebestemt.
"Riktig nok er det jævlig, men det er ikke stort vi kan få gjort med det"! er den holdning som tilstrebes.
Det er trist å se hvordan folk, som i utgangspunktet kanskje var bra, enten ikke forstår hva de er med på, eller rett og slett deltar bevisst i dette dobbeltspillet!
Den som en gang måtte ha vært representant på LO kongressen vet hvordan spillet fungerer. 
Regjeringa har også et samarbeidsorgan med NHO hvor det stort sett sitter politikere, direktører og et par forbundsledere. Hva som kommer ut av disse møtene er hemmelig! 
Vi vet at slike hemmelige møter, med samme slags sammensetting, ikke bare forekommer på det nasjonale plan. 
Helt åpent har framtredene DNA folk deltatt i "Europabevegelsen"
I det hele tatt må mann være bortimot BLIND for ikke å se at partiledelsen samarbeider tett med NHO og spekulantene i angrep på lønnstakernes rettigheter!
Av og til får vi høre at "Vi er en mindretalls regjering og kan ikke få gjennomslag for alle våre synspunkter". 
Dette er et spill for Galleriet!  SV, SP, Krf. RV og DNA har til sammen et solid flertall på Stortinget. 
Flertallet i disse partiene er motstandere av EU. (Krf. noe usikker her)
Var DNA interessert i å gå mot markeds liberalismen, ja da er flertallet der!
Var de interessert i å vareta lønnstakernes interesser ville de selvfølgelig samarbeidet med dem og ikke som nå med Frp. og Høyre!
Hvor lenge skal vi alminnelige mennesker la oss lure av det dobbeltspillet som forgår?
Det som kompliserer det hele, er at DNA på ingen måte er alene om slikt taktikkeri!
De driver mer eller mindre på samme måte alle partier. 
Slik ser det i hvert fall ut for meg.
Det kan se ut som om "Noen" er villige til både å ofre den nasjonale selvstendighet, klodens miljø, lønnstakernes interesser, de fattigste, de syke osv. bare partiet "Kan vinne på det"!!
  
Hele parti systemet fungerer som om det var "Vesener" løsrevet fra det virkelige liv.
Kan vi overhodet stole på noen av partiene? 
Ja, det er et spørsmål jeg stiller meg. Svært mange andre stiller seg det samme spørsmålet.
Det er skapt en situasjon hvor alt fortoner seg som en "Ullen graut" (Slik en` uttrykte seg) 
Senterpartiet, som etter eget utsagn, vil ta vare på og utvikle de demokratiske rettigheter, særlig på det lokale plan, i nærmiljøet. 
Men hva er virkeligheten?
De stemmer sammen med de andre MOT de som materiellet har det dårligst av oss.
Samme er det med SV, Krf. (og RV?) 
Det kan se ut som om Venstre er det eneste partiet som mener noe med sin solidaritet overfor de fattigste. 
I tillegg har vi utbrytere fra Høyre (Dette gjelder lokalt her i Askim.) 
Faktisk kan det også se ut som om Høyre er det parti hvor det er høyest under taket.
(Uten at jeg med dette mener å si at jeg har noen som helst sympati for Høyre)

Det parti, som går fra ord til handling og VIRKELIG, i praksis, viser solidaritet med de dårligst stilte gruppene, tror jeg er sikret hundretusener av nye stemmer!
Er det noe folk ønsker seg i dag, så er det solidaritet i praksis. 
Ordkunstnernes tid er snart forbi. 
Det språket ALLE forstår, VIRKELIGHETEN, er i ferd med å ta over!

-------------------------------------------

 

Menneske rettighetene

 

Her har du menneskerettighetene. Kopier dem så har du dem.

Artikkel 1

Alle mennesker er født frie og

med samme menneskeverd og menneske rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i broderskapets ånd

Artikkel 2

Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f.eks. kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold

2

Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke selv styrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 3

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet

Artikkel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6

Ethvert menneske har krav på overalt å bli annerkjent som retts subjekt.

Artikkel 7

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8

Enhver har rett til offentlig hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 10

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffe anklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11

Enhver som er anklaget for en straffbar handling, har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domsstols behandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

2

Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått.

Heller ikke skal det kunne dømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatlivet, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13

Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2

Enhver har rett til å forlate et hvilke som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Artikkel 14

Enhver har rett til i andre land å søke og ta i mot asyl mot forfølgelse.

2

Denne rett kan ikke påberopes ved retts forfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser, eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 15

Enhver har rett til statsborgerskap

2

Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

Artikkel 16

Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase,nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskap og ved dets oppløsning.

2

Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

3

Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

Artikkel 17

Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.

2

Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

Artikkel 18

Enhver har rett til tanke og samvittighets-religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning,utøvelse,tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19

Enhver har rett til menings og ytringsfrihet.Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding,og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20

Enhver har rett ril fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner

2

Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Artikkel 21

Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre,direkte eller gjennom fritt valgte representanter

2

Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

3

Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne viljen skal komme til utrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmen og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likverdig fri stemmemåte.

Artikkel 22

Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og resurser.

Artikkel 23

Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold

og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

2

Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.

3

Enhver som arbeider har rett til rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.

4

Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Artikkel 24

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

Artikkel 25

Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helse omsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enke stand, alderdom eller annen mangel på eksistens muligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

2

Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

Artikkel 26

enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være fri, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær undervisningen skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2

Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rase grupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

3

Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

Artikkel 27

Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.

2

Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, literært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Artikkel 28

Enhver har krav på sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

Artikkel 29

Enhver har plikt overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

2

Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

Artikkel 30

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at den gir noen stat,gruppe eller noen person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handlinger som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

-------------------------